Update : 1 เมษายน 2551
 
  Online ในฐานะ : บุคคลทั่วไป หาก sign in พิสูจน์ตัวตนผ่านได้สิทธิในการส่ง / บันทึกข้อมูล
 
sign in เพื่อสิทธิการบันทึก
 
Login : 
Password : 

 

ข้อเสนอจากศอ.บต.(ปิยะ)
เจรจา BRNTha(ศรีสมภพ)
มอ.จับมือกต.ทุ่มงบส่งเรียนตปท.
ทปอ.พอใจการแก้ปัญหาใต้
สมาชิกทปอ.
รูปภาพกิจกรรม
ปฎิทินโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับปฏิญญาหาดใหญ่
ppt_ทปอ.20มิย.2552
word_ทปอ.20มิย.2552
excel_ทปอ.20มิย.2552
excel_รวม20มิย.2552
ชุด1 3พ.ค.51 (อ.ปิยะ)
ชุด2 3พ.ค.51 (อ.คณิตา)
หนังสือนำส่ง
word_ทปอ.11มิย.2552
excel_ทปอ.11มิย.2554
excel_รวม11มิย.2554
( โครงการภายใต้ ปฏิญญาหาดใหญ่ ของ ทปอ. มุ่งมั่นสู่การร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (โครงการ : ดำเนินการ : ร่วมมือ = 3 : 3 : 1)
 ปีงบประมาณ 2552
โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการบริหารที่ดีแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
 ปีงบประมาณ 2551
โครงการวิจัยอิทธิพลของการติดต่อเชิงคุณภาพและการติดต่อเชิงปริมาณต่อขันติธรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีต่อชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (โครงการ : ดำเนินการ : ร่วมมือ = 1 : 1 : 1)
 ปีงบประมาณ 2551
ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2551
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โครงการ : ดำเนินการ : ร่วมมือ = 347 : 257 : 22)
 ปีงบประมาณ 2556
เงินอุดหนุนการดำเนินการศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่ออิสลามศึกษา
เงินอุดหนุนโครงการสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษา
โครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู (พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์
โครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเสริมศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลามใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการศึกษาพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบนำร่อง
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
โครงการการแข่งขันฟุตบอลส่วนราชการจังหวัดปัตตานี
โครงการติวเตอร์ออนแอร์ภาคฤดูร้อน
โครงการเยาวชนคนวิทยุ
โครงการสายใยชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รุ่นที่ 2
โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่น
การอบรมการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำผลงานทางวิชาการ
โครงการส่งเสริมอาชีพ การนวดไทย
โครงการครอบครัววิถีธรรม สานสัมพันธ์ชายแดนใต้
โครงการแนะแนวสัญจรด้านการศึกษาและอาชีพ
โครงการ หมู่บ้านบูรณาการต้นแบบ สู่เป้าหมาย "อยู่ดีมีสุข อยู่รอดปลอดภัย" ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาการศักยภาพการใช้ภาษาอาหรับในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสร้างความเข้าใจและเรียนรู้เพื่อปัตตานีสันติสุข
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียนและสากล
โครงการจัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปกรรม สำหรับครู-อาจารย์ด้านศิลปกรรมและผู้สนใจทั่วไป
โครงการ "คนสร้างศิลป์ ศิลป์สร้างคน"
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ "เยาวชนคนข่าว"
โครงการอบรมการผลิตสื่อให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันเกมคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการ IT พี่สอนน้อง รุ่นที่ 4
โครงการอบรมความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คร้งที่ 4
โครงการตามรอยวิถีชุมชน
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีคุณธรรมการเกษตรเพื่อยุวเกษตรกรสมัยใหม่ตามแนวปรัชญาว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการยุววิจัย 56
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
โครงการ "ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย"
โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย : คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษามาเลเซียแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอาหรับแก่นักเรียนระดับซานาวีย์
โครงการพลังไทยหัวใจเดียวกัน : ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
ค่ายอาสาพัฒนาพหุภาคีชายแดนใต้
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นแดนใต้
โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งทางวิชาการ : จากพี่สู่น้อง....เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการทางจิตตปัญญาสำหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้"
โครงการทักษะชีวิต ครั้งที่ 7 เยียวยาผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการแข่งขันเกม 24 ครั้งที่ 9
โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วสัญจร
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการค่ายพัฒนาสุขภาพเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการแข่งขันเรือยาว เรือยอกองประเพณี มอ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 6
โครงการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการแนะแนวสัญจรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (สร้างสายใย)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
โครงการธนาคารปู
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับใช้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ให้แก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ศิลปินพื้นบ้านเป็นสื่อ
โครงการพี่สอนน้อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการ "อาจารย์ที่ปรึกษา : ในยุคโลกาภิวัตน์"
โครงการลูกพระราชบิดาจิตอาสาพัฒนาสังคม
โครงการบนเส้นทางแห่งความร่วมมือ สู่โลกทรรศน์นักกิจกรรม "เพื่อการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน"
โครงการ "ดอกไม้หลากสีที่ มอ. คำสอนของพ่อที่ปัตตานี"
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะด้านการบริหารและการสื่อสาร
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอน วิทยาเขตปัตตานี
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
 ปีงบประมาณ 2555
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ
โครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมครูผู้สอน วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียน
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู (พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์
โครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการศึกษาพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบนำร่อง
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
โครงการพัฒนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่น
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
โครงการอีเลิร์นนิ่งเพื่อร่วมพัฒนาระบบการศึกษาในจังหวัดปัตตานี
โครงการครอบครัววิถีธรรม สานสัมพันธ์ชายแดนใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมวิชาการสู่อุดมศึกษาสำหรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
การอบรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แกนนำนักเรียนระหว่างสถาบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อความสันติสุข
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาให้กับผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการมัสยิด
โครงการค่ายนักศึกษา "สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม" ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆของประเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย
โครงการจัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปกรรม สำหรับครู-อาจารย์ด้านศิลปกรรมและผู้สนใจทั่วไป
โครงการโรงเรียนในฝันสร้างสรรค์งานศิลป์ : รักษ์วัฒนธรรมบนรากฐานแห่งความพอเพียง
โครงการอบรมไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการ IT พี่สอนน้อง รุ่นที่ 3
โครงการอบรมความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการยุววิจัย 55 (ค้นหาคนรุ่นใหม่ ใส่ใจกำปง)
โครงการ
โครงการ "ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย"
โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย : คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เยาวชนคนสร้างสื่อเพื่อสันติภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ประวัติศาสตร์ชายแดนภาคใต้ในมิติการสร้างสันติสุข
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning Community)
โครงการแข่งขันเกม 24
โครงการทักษะชีวิต ครั้งที่ 6 เยียวยาผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วสัญจร
โครงการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 5
โครงการแข่งขันเรือยาว เรือยอกองประเพณี มอ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 5
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเยาวชนพลเมืองแข็งขันในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับผู้เรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการแนะแนวสัญจรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (สร้างสายใย)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
โครงการธนาคารปู
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับใช้ต่อต้านยาเสพติดให้แก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ศิลปินพื้นบ้านเป็นสื่อ
โครงการ
โครงการพี่สอนน้อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการ
โครงการลูกพระราชบิดาจิตอาสาพัฒนาสังคม
โครงการการสื่อสารเพื่อการเพิ่มพูนสมรรถนะก้าวสู่อาเซีย
โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
 ปีงบประมาณ 2554
โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
โครงการจัดตั้งสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนไม่ตรงตามวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครู (พัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ )
โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
ระบบเครือข่ายความปลอดภัยแบบบูรณาการ
โครงการศึกษาพัฒนาหมู่บ้านประมงต้นแบบนำร่อง
โครงการอบรมวิชาการความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนแก่มัคคุเทศก์ "โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ (อบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ครั้งที่ 1)"
โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง : กรณีวิกฤตการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจวิถีชีวิตมุสลิมชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)"
โครงการพัฒนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่น
โครงการแนะแนวสัญจรด้านการศึกษาและอาชีพ
โครงการครอบครัววิถีธรรม สานสัมพันธ์ชายแดนใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการมัสยิด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานเรื่องเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาให้กับผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการค่ายการสร้างแรงจูงใจแห่งการเรียนรู้
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการสัมมนาแรงานไทยในมาเลเซีย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการค่ายนักศึกษา "สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม" ของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆของประเทศ
โครงการจัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปกรรม สำหรับครู-อาจารย์ด้านศิลปกรรมและผู้สนใจทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการ IT พี่สอนน้อง
โครงการอบรมไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการตามรอยวิถีชุมชน
โครงการอบรมกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่ความมั่นคงของชุมชน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ประวัติศาสตร์ชายแดนภาคใต้ในมิติการสร้างสันติสุข
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย: คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน
โครงการใจไทย ใจใต้ อยู่ร่วมกัน
โครงการอบรมเยาวชนให้รู้จักคิด การสื่อสาร และสันติภาพ
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนครูสอนวิชาภาษาไทยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดจิตปัญญา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทักษะทางวัฒนธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
โครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
โครงการเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ
โครงการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการทักษะชีวิต ครั้งที่ 3 เยียวยาผู้ประสบภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วสัญจร
โครงการเกม 24
โครงการแนะแนวสัญจรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (สร้างสายใย)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
โครงการธนาคารปู
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับใช้ต่อต้านสำหรับใช้ต่อต้านยาเสพติดให้แก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ศิลปินพื้นบ้านเป็นสื่อ
โครงการ "จิตปัญญาศึกษา : ธรรมชาติกับการเยียวยา"
โครงการ "จิตปัญญาศึกษา : เครือข่ายในสงขลานครินทร์"
โครงการ "จิตปัญญาศึกษา: จากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ"
โครงการ "จิตปัญญาศึกษา : การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์"
โครงการ "จิตตปัญญาศึกษา: การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง"
โครงการพี่สอนน้อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมปี 2554
 ปีงบประมาณ 2553
โครงการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิ่งสำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสร้างสายใยชุมชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการพัมนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่น
โครงการแนะแนวสัญจรด้านการศึกษาและอาชีพ
โครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมโรงเรียน
โครงการครอบครัววิถีธรรมสานสัมพันธ์ชายแดนใต้
โครงการละหมาดอีดิลฟิตรี
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษาให้กับผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการมัสยิด
โครงการค่ายนักศึกษาสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดขายแดนภาคใต้
โครงการ " พูดคุยใต้แสงดาวกับอาจารย์ใหญ่แห่งบทเพลงเพื่อชีวิต"
โครงการจัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปกรรมสำหรับครู อาจารย์ ด้านศิลปกรรมและผู้สนใจทั่วไป
โครงการอบรมไอทีกับการสืบค้นและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารงานส่วนท้องถิ่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "IT พี่สอนน้อง"
โครงการอบรมความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการตามรอยวิถีชุมชน ครั้งที่ 2
โครงการอบรมกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก รุ่นที่ 3
โครงการยุววิจัย
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย : คนสร้างสารคดี สารคดีสร้างคน
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสอนประวัติศาสตร์แก่ครูอาจารย์โรงเรียนประถม/มัธยม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมเยาวชนให้รู้จักคิด การสื่อสารและสันติภาพ
โครงการใจไทย ใจใต้ อยู่ร่วมกัน
โครงการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3
จิตตปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการแข่งขันเรือยาว เรือยอกองประเพณี ครั้งที่ 3
การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด (กลุ่มสาะการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
พลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวนอกสถานที่ ประจำปี 2553
โครงการ PR JUNIOR นักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงการจิตปัญญาศึกษา: ธรรมชาติเพื่อการเยียวยา
โครงการจิตปัญญาศึกษา: การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและโครงการจากองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ
โครงการจิตปัญญาศึกษา: การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์
โครงการธนาคารปู
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (สร้างสายใย)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับใช้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้แก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ศิลปินพื้นบ้านเป็นสื่อ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคน พัฒนาสังคม
โครงการพี่สอนน้อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 ปีงบประมาณ 2552
โครงการเตรียมความพร้อมระดับประถมศึกษา
โครงการเตรียมความพร้อมระดับประถมวัย
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1
โครงการบรรยายทางวิชาการเรื่อง สมาธิมีส่วนช่วยในการเรียนรุ้ของลูกอย่างไร
โครงการจัดการเชิงความรู้บูรณาการและการบริการวิชาการเชิงชุมชนแบบมีส่วนร่วม
โครงการสนุกกับค่ายวิทยาศาสตร์ "Science Camp" สำหรับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนาชุมชนเมแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย (งานวันอนุรักษ์มรดกไทย)
โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดชุดขันหมาก "รุ่นที่ 2"
โครงการจัดชุดขันหมาก "รุ่นที่ 1"
โครงการฝึกอบรมสตรีวิถีธรรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและส่งเสริมการตลาดสำหรับผุ้ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ความรุรแรงสามจังหวัดชายแดนใต้
โครงการฝึกอบรมอาหารเพื่ออาชีพ รุ่นที่ 6
โครงการฝึกอบรมอาหารเพื่ออาชีพ รุ่นที่ 5
โครงการฝึกอบรมอาหารเพื่ออาชีพ รุ่นที่ 4
โครงการฝึกอบรมอาหารเพื่ออาชีพ รุ่นที่ 3
โครงการฝึกอบรมอาหารเพื่ออาชีพ รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอบรมอาหารเพื่ออาชีพ รุ่นที่ 1
โครงการอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.1138)
โครงการอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.1137)
โครงการอบรมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.1120)
โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการแก้ปัญาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (สร้างสายใย)
โครงการแนะแนวสัญจรด้านการศึกษาและอาชีพ
โครงการครอบครัววิถีธรรมสานสัมพันธ์ชายแดนใต้
โครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมโรงเรียน
โครวงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างตัวตน ม.อ. ด้วยระบบประกันคุณภาพ จำนวน 10 รุ่น
โครงการค่ายนเยาวชนชุมชนสัมพันธ์
โครงการพัฒนาทักษะการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับหัตถกรรมท้องถิ่น
โครงการจัดองค์ความรู้วัตถุทางวัฒนธรรมอย่างมีส่วนร่วมของปราชญ์ท้องถิ่น
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กิจกรรมนักศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการแข่งขันเรื่อยาว เรือกอยอง ประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 2
โครงการสานฝันด้านกีฬาเพื่อพัฒนาบ้านรูสะมิแล
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี
โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับใช้รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้แก่ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ศิลปินพื้นบ้านเป็นสื่อ
โครงการ "อาจารย์ที่ปรึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์"
โครงการจากพี่สู่น้อง : เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โครงการ "จิตปัญญา:ชุมชนสู่การเรียนรู้"
โครงการ "จิตปัญญา:เครือข่ายในสงขลานครินทร์"
โครงการ "จิตปัญญา:จากความรู้สู่การปฏิบัติ"
โครงการ "จิตปัญญา:การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์"
โครงการ "การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง"
โครงการพี่สอนน้อง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสอนภาษาอาหรับเพื่อิสลามศึกษาให้กับผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและการจัดการมัสยิด
โครงการพัฒนาวิทยากรและครูสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
โครงการจัดตั้งสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (Central for the Study of Conflict and Cuitural Diversity in Southern Thailand : CSCC)
โครงการค่ายนักศึกษาสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆของประเทศ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรมให้กับอาจารย์ ให้กับคณาจารย์และบุคลากร
โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการจัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปกรรมสำหรับครู -อาจารย์ ด้านศิลปกรรมและผู้สนใจทั่วไป
โครงการอบรมความรู้เท่าทันสื่อและข่าวสารสำหรับครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการตามรอยวิถีชุมชน
โครงการอบรมกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
โครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครื่อข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น
โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยสาขาประหวัดศาสตร์แก่ครู อาจารย์โรงเรียนประถม - มัธยม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการค่ายเยาวชนภาษาไทย : ภาษาและวรรรกรรม
โครงการอบรมทักษะการสอนภาษาอังกฤษครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการอบรมทักษะในการจัดทำค่ายภาษาอังกฤษสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดปัตตานี
โครงการใจไทย ใจใต้ อยู่ร่วมกัน
โครงการอบรมเยาวชนให้รู้จักคิดการสื่อสารและสันติภาพ
โครงการสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรุ้เพื่อพัฒนาทักษาการคิด (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรุ้เพื่อพัฒนาทักษาการคิด (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
โครงการการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โครงการพลังการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 ปีงบประมาณ 2551
โครงการค่ายกิจกรรมนักศึกษาสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆของประเทศ (กิจกรรมสัมมนาเพื่อเรียนรู้สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม)
โครงการค่ายกิจกรรมนักศึกษาสานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆของประเทศ (กิจกรรมสานสายใยพหุวัฒนธรรม)
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี PSU JUNIOR CUP 2008 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี PSU JUNIOR CUP 2008 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551
โครงการสานฝันด้านกีฬาเพื่อพัฒนาบ้านรูสะมีแล
โครงการแข่งขันเรือยาว เรือยอกองประเพณี มอ.เทิดไท้ 80พรรษา
โครงการอบรมสัมมนาและจัดกิจกรรมกีฬาสื่อความสัมพันธ์
โครงการมหกรรมกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาชุมชนด้านอาหารพื้นเมือง
โครงการออกแบบชุดแต่งกายที่เป็นของภาคใต้โดยอิงแบบมุสลิมปัตตานี
โครงการประกวด Podium
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมถิ่นใต้
โครงการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยสาขาประหวัดศาสตร์แก่ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 4 หลักสูตร คือ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู่ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยในชั้นเรียน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้บริหารโรงเรียน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2551
โครงการสร้างงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กับชุมชน
โครงการแนะแนวสัญจรด้านการศึกษาและอาชีพ
โครงการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เยี่ยมโรงเรียน
โครงการครอบครัววิถีธรรมสานสัมพันธ์ชายแดนใต้
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ชายแดนใต้
โครงการพัฒนาสมรรถนะและโลกทัศน์สากลแก่นักศึกษา
โครงการสัมมนาแรงงานไทยในมาเลเซีย
โครงการอบรมครูผู้สอนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
โครงการค่ายสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนแบบสื่อประสมที่เรียนด้วยตนเองวิชาสามัญและศาสนาในระดับช่วงชั้นที่ 2
โครงการพัฒนาครูสอนไม่ตรงวุฒิในโรงเรียน 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2551) ( 4 รุ่นๆละ 50)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ กรณีตัวอย่างนำร่องคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการเสริมศักยภาพครูสอนตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 4 รุ่นๆละ 80)
โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสอนตาดีกาประจำมัสยิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการสัมมนาเพื่อสร้างการเรียนรู้สานสัมพันธ์พหุวัฒนธรรมแกนนำองค์การบริหารนักศึกษาแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (โครงการ : ดำเนินการ : ร่วมมือ = 6 : 6 : 0)
 ปีงบประมาณ 2551
เรียนรู้คุณธรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่ายเรียนรู้และศึกษาปัญหาชนบท
ค่ายเรียนรู้และศึกษาปัญหาชนบท
เรียนรู้คุณธรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
กีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
อาซูรอสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ : ดำเนินการ : ร่วมมือ = 1 : 1 : 0)
 ปีงบประมาณ 2551
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 10 รุ่นๆละ 100)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการ : ดำเนินการ : ร่วมมือ = 5 : 5 : 1)
 ปีงบประมาณ 2551
โครงการอบรมสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการอบรมครูการใช้ Internet และ Animation เพื่อเป็นสื่อการสอนเคมีระดับมัธยมปลาย
โครงการอบรมครูด้านชีววิทยาพืชและพันธุศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอน ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
โครงการอบรมครู เรื่อง "รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง" สำหรับครูสอนทางสังคม ระดับมัธยมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ : ดำเนินการ : ร่วมมือ = 3 : 3 : 2)
 ปีงบประมาณ 2552
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา) ปีการศึกษา 2552
 ปีงบประมาณ 2551
โครงการจัดงาน "สานวัฒนธรรม..เพื่อสันติภาพ"
โครงการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประเภทโควต้า 5 จังหวัดภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2550(จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา )
มหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ : ดำเนินการ : ร่วมมือ = 9 : 9 : 0)
 ปีงบประมาณ 2551
โครงการฝึกอบรม Linux for Internet Server สำหรับบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Mambo สำหรับบุคลากรในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมการใช้สารสนเทศสู่ชุมชนสำหรับบุคลารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการส่งเสริมทักษะการพัฒนาโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบุคลากรทางการศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 2 รุ่นๆละ 25)
โครงการกีฬาบูรณาการ
โครงการครูวิทยาศาสตร์คืนถิ่น (รุ่นที่ 2)
โครงการผลิตสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นทั้งสำหรับครู ร.ร. ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการอบรมครู ร.ร. สอนศาสนาอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้ สาระวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ : ดำเนินการ : ร่วมมือ = 1 : 1 : 0)
 ปีงบประมาณ 2552
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 14 รุ่นๆละ 100)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการ : ดำเนินการ : ร่วมมือ = 2 : 2 : 1)
 ปีงบประมาณ 2552
โครงการร่วมศึกษาหาความจริง เสริมสร้างสุขภาวะ 3 จังหวัดภาคใต้
 ปีงบประมาณ 2551
โครงการรับนนักเรียนไทยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2551
 รวมทั้งหมด 378 โครงการ
Copyright 2008, Hatyai Declaration. All rights reserved
Webmaster : rnopporn@bunga.pn.psu.ac.th